Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek, avagy FF) az Ambient Coach Hungary Kft. (2030, Érd Duna utca 60.; Cg. 13 09 194337; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett http://www.ambientcoach.com, oldalon elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) és nyilvános fórumainak (Fórumok) igénybe vevője (Ön, vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztráció, illetve a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Ambient Coach Hungary Kft. között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv). 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

Az Ambient Coach Hungary Kft.mint az oldalán található szolgáltatások és az online piactér üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Ambient Coach Hungary Kft. rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást a weboldal erre a célra szolgáló felülete, a Ambient Coach Hungary Kft. által küldött hírlevél, levél, SMS, vagy valamennyi felhasználónak, a személyes menüben (felhasználói fiókban) megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás vagy a Fórumok használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

Az alábbi fogalmak a jelen FF-ben a következők szerint értelmezendők:

Piactér: Ambient Coach Hungary Kft. által a www.ambientcoach.com domain alatt, magyar nyelven üzemeltetett online részben kereskedelmi oldal, online piactér, ahol a Felhasználók termékeket jeleníthetnek meg; szövegkörnyezettől függően jelentheti az Üzemeltetőt is;

Termék: áru vagy szolgáltatás, jog és/vagy kötelezettség, amely adásvétel tárgya lehet, összhangban a jelen FF-ben és a hatályos jogszabályokban foglaltakkal;

Eladó: az a Felhasználó, aki az Ambient Coach Hungary Kft.piacterén terméket eladásra kínál, azaz eladás céljából terméket feltölt, termék feltöltését igényli;

Vevő: az a Felhasználó, aki terméket vásárol az eladó által működtetett oldalon;

Ambient Coach Hungary Kft.. által biztosított és vállalt személyes adatkezelési szabályokat, az adatvédelmi feltételeket a jelen dokumentumtól különálló Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

1. Taggá válás, regisztrálás

1/1. Az Ambient Coach Hungary Kft. által működtetett online piacterek és oldalainak szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik – ha a jelen FF eltérően nem rendelkezik – regisztrálnak, illetve a kínált szolgáltatásokat igénybe veszik, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek.

 A regisztrációval, a kínált szolgáltatások igénybevételével a Felhasználó elismeri, hogy:

 • természetes személy, aki 18. életévét legkésőbb a regisztráció napján betöltötte, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:8. §.), vagy 14. életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:11-12.§§ ).
 • vállalkozás (Ptk. 8:1.§4.), amely törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján eljárva kereskedői fiókot nyit, szolgáltatást vesz igénybe,
 • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál, veszi igénybe a szolgáltatást,
 • felhasználó a weboldalon kínált szolgáltatások igénybevételével, regisztrációjával kijelenti,hogy jelen Felhasználási Feltételeket és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Ambient Coach Hungary Kft, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Ambient Coach Hungary Kft online piacterének használatából kizárni.

A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, IM azonosító, stb.), trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven és nem egyezhet meg a Ambient Coach Hungary Kft. által nyilvántartott felhasználónévvel. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, abban az esetben a Ambient Coach Hungary Kft jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

A felhasználónév a következő karaktereket tartalmazhatja: nagy és kis betűk ékezet nélkül, (minimum 6, azaz hat, maximum 22, azaz huszonkettő darab) valamint számok (maximum 3, azaz három darab). Egyéb karaktereket a felhasználónév nem tartalmazhat. Az Ambient Coach Hungary Kft fenntartja jogát, hogy ha a felhasználónév nem megfelelő, vagy az Ambient Coach Hungary Kft informatikai rendszere által nem értelmezhető karaktereket tartalmaz, azt elő- és/vagy utótaggal illetve alulvonással kiegészítse.

1/2. Kereskedői fiók nyitása

Gazdálkodó szervezet képviseletében és nevében regisztrálhat, így kereskedői fiókot hozhat létre az, aki meghatalmazással/képviseleti jogosultsággal rendelkezik és a gazdálkodó szervezet helyett és nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Az Üzemeltető nem vonja kétségbe a törvényes képviselő, vagy a meghatalmazott jogállását, de a megadott adatok alapján ellenőrzést végezhet és az ellenőrzés során a kereskedői fiókot felfüggesztheti. Az ellenőrzés során a Felhasználó a Ambient Coach Hungary Kft által kért adatokat, dokumentumokat köteles szolgáltatni.

A kereskedői fiókot a felhasználók számára észrevehetően a Ambient Coach Hungary Kft külön jelzéssel láthatja el.

Ahol a jelen FF személyes menüt (felhasználói fiókot) említ, arra a kereskedői fiókot is érteni kell, kivéve, ha a jelen FF a kereskedői fiókra eltérő szabályokat állapít meg.

2. Díjak és számlázás, személyes menü megszüntetése

 • Díjmentes szolgáltatások: regisztráció, termékfigyelő, email ismertetők, egyéb direkt marketing célú megkeresések, ajánlatkérés, levelezés, hírlevél szolgálat,
 • Díjköteles szolgáltatások: A  fenntartja magának azt a jogot, hogy az Ambient Coach Hungary Kft online piactér egyes szolgáltatásainak igénybe vétele esetén szolgáltatási díjakat számoljon fel. Az ilyen típusú szolgáltatások listája és a szolgáltatások díjtételei az adott menüpontokban megtalálhatóak. A Ambient Coach Hungary Kft díjszabása irányadó külön megállapodás hiányában, függetlenül attól, hogy az adott oldalon a vevő rendelkezik-e regisztrációval.

2/1. a) A Ambient Coach Hungary Kft jogosult az aktuálisan közölt díjszabása díjtételeit módosítani, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővíteni, erről azonban köteles felhasználóit tájékoztatni, legalább 15 naptári nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően. Kivételt képez ez alól a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körének szűkítése, azaz az egyes termékkategóriák időlegesen történő díjmentessé tétele, az ilyen termékkategóriákba tartozó termékek Ambient Coach Hungary Kft  Piactérre történő díjmentes feltöltésének engedélyezése. Az ilyen jellegű módosításokra a jelen FF módosítására vonatkozó általános rendelkezések az irányadók.

.

2/2. A rendszer folyamatosan számlálja és nyilvántartja a feltöltött termékek, valamint az egyéb díjköteles szolgáltatások igénybe vétele után fizetendő díjtételeket. A fizetendő díjtételek számlázására amennyiben ezt külön megállapodás nem rögzíti, a részletes elszámolás kiküldésére havonta egyszer kerül sor. Az Üzemeltető 30 naponta állít ki számlát, amely számla kiállításának dátuma igazodik a Felhasználó részére előző hónapban kiállított számla dátumához, azzal, hogy az Üzemeltető fenntartja a jogot ezen időtartam (30 napos számlázási periódus/időszak) eseti módosítására. A kiszámlázás időpontjában a Felhasználó automatikus értesítést kap a kiszámlázás tényéről. Az értesítést a Ambient Coach Hungary Kft vagy elektronikus úton, a Felhasználó felhasználói fiókjában megadott e-mail címre küldi ki, vagy kézzel kiállított számla esetén postán küldi ki.

2/3. A Ambient Coach Hungary Kft elektronikus vagy papíralapú számlát készít és állít ki. A digitálisan aláírt, adóigazgatási azonosításra alkalmas, az elektronikus számlázásra vonatkozó szabályok szerint kiállított elektronikus számla az aktuális, az irányadó díjak alapján kalkulált díjakat tartalmazza. A Felhasználónak, mint adóalanynak a letöltött és digitálisan aláírt számlát az elévülési idő végéig elektronikus formában kell megőrizni. A Felhasználó az elektronikus számla jelen pont szerinti kiállításához visszavonhatatlanul hozzájárul.

2/4. A kiállított számlák fizetési határideje tizennégy (14) naptári nap.

A számla rendezése átutalással történik, a banki átutalás költségei a Felhasználót terhelik. Minden felhasználó részére az Ambient Coach Hungary Kft biztosít egy 24 számjegyből álló egyedi bankszámlaszámot, amelyre a számla végösszegét a fizetési határidő lejártáig át kell utalni.

Amennyiben a Ambient Coach Hungary Kft által kiküldött számla rendezése nem történik meg a számlán jelzett fizetési határidőn belül, a Ambient Coach Hungary Kft, a fizetési határidő lejártát követő 7. napon fizetési felszólítást küld email üzenet formájában a Felhasználónak. A fizetési felszólításban megjelölt további 7 napos fizetési határidő teljesítésének hiányában a Ambient Coach Hungary Kft a Felhasználó felhasználói jogosultságait ideiglenes tiltás alá helyezi, amiről email üzenet formájában tájékoztatja a Felhasználót. A jogosultságok tiltásának feloldására kizárólag a kötelezettségek rendezését követően kerülhet sor.

Amennyiben a Ambient Coach Hungary Kft a követeléskezelőt a követelés kezelésével megbízza, a Felhasználó követeléskezelési díj megfizetésére kötelezhető. A követeléskezelés folyamatát és az azzal kapcsolatos egyéb információkat a jelen FF melléklete tartalmazza. A követelésbehajtás eredménytelensége esetén a Ambient Coach Hungary Kft bírósági úton érvényesítheti követelését.

A fizetési felszólítást a Ambient Coach Hungary Kft a Felhasználó által a regisztrációs adatoknál /megállapodásban megadott e-mail címre küldött e-mail útján vagy mobiltelefonszámra küldött SMS-ben teszi meg, mely írásbeli értesítésnek minősül.

Az Ambient Coach Hungary Kft kizárhatja az adott szolgáltatások körének használatából, a Piactér használatából azokat a Felhasználókat, akik 6 hónapon túli lejárt, pénzügyileg teljesen nem rendezett tartozással állnak az Ambient Coach Hungary Kft -vel szemben.

2/5. A Felhasználó és a Ambient Coach Hungary Kft, mint felek, esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik a Ambient Coach Hungary Kft székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. A jelen Általános Felhasználási Feltételekre és a Ambient Coach Hungary Kft által működtetett a honlapon igénybevehető szolgáltatásokra, az online piactéren a magyar jog irányadó, kivéve, ha a felhasználók egymás közötti tranzakciójuk során más joghatóságot kötnek ki, vagy a tranzakcióra nem a magyar jog irányadó.

2/6. Kereskedői fiók esetén a Ambient Coach Hungary Kft jogosult egyedi, a díjszabásban rögzített díjaktól eltérő mértékű díjakat, illetve díjtételeket megállapítani, melyeket a Felhasználó a kereskedői fiók aktiválásakor, vagy a Ambient Coach Hungary Kft által küldött e-mail értesítésben foglalt díjajánlatot jóváhagyásával fogad el. A díjajánlat elfogadottnak tekintendő, ha a küldést követő 3 munkanapon belül a Felhasználó azt nem vitatja. A díjajánlattal nem érintett kérdésekben a jelen FF irányadó.

3. Felhasználói kötelezettségek

Termék feltöltése

3/1. A Ambient Coach Hungary Kft. által működtetett online piactereken tranzakció indítására és termék feltöltésére a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, ha a biztonsági regisztrációt követően teljes jogú felhasználói státusszal rendelkezik.

3/2. A terméklapon meg kell jeleníteni a feltöltött termék, vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait.

Ambient Coach Hungary Kft. által működtetett online piactéren a terméklapon feltüntetett árak bruttó árak.

3/3. Az Ambient Coach Hungary Kft. piacterén kizárólag konkrét, valós termék vagy szolgáltatás tölthető fel, hirdethető. Nem hirdethető meg olyan termék, amely arra szolgál, hogy a felhasználó egyéb futó tranzakcióit vagy hirdetéseit hirdesse. Szolgáltatás kizárólag részletes leírással bocsátható értékesítésre, amelyben szerepel például az adott szolgáltatás időtartama, vagy az elvégzett szolgáltatás mennyisége.

3/12. Nem mellékelhető a terméklaphoz olyan fénykép, amely nem a meghirdetett terméket ábrázolja. Amennyiben a mellékelt képet a termék gyártója készítette vagy katalógusból származik és a Felhasználó a képet jogszerűen használja, a leírásban fel kell tüntetni, hogy a kép illusztráció. Szintén nem mellékelhető olyan kép, amelyen más weboldal megnevezése, címe, logója, illetve más felhasználó vízjele található. Az ilyen képeket tartalmazó terméklapokat a Ambient Coach Hungary Kft. törölheti. 

Vásárlás

A vásárlás minden esetben az eladó honlapján történik, az Ambient Coach Hungary Kft.piacterén kereskedői fiókok működnek.

Kereskedői fiók esetén a vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogokat a vevő a Felhasználónál, mint kereskedőnél közvetlenül érvényesítheti.

 • A fogyasztói jogokkal kapcsolatos tájékoztatásnak legkésőbb a Felhasználó által küldött visszaigazolással kell eleget tenni, a Ambient Coach Hungary Kft., technikai lehetőségek függvényében felületet biztosíthat a tájékoztatások megtételének. A fogyasztóknak szóló tájékoztatásért minden esetben a Felhasználó, mint kereskedő felel. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a kellék-és termékszavatossági és az esetleges jótállási (garancia) feltételekre is.
 • A kereskedői fiók egyes adatai, a fogyasztói tájékoztatások okán nyilvánosak. Így a kereskedőnek meg kell adnia legalább az alábbi adatokat: neve (cégneve), székhelye (telephelye), vagy lakcíme, elérhetőségei (elsősorban: e-mail címe), nyilvántartásba vevő bíróság, vagy hatóság megnevezése, nyilvántartási száma, engedélyköteles tevékenység esetén: engedélyező hatóság megnevezése, kiadott engedélyének száma, adószáma, esetlegesen, tevékenységére irányadó magatartási kódex és annak online hozzáférhetőségének megjelölése.
 • A kereskedő elismeri, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 457/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a magánszemély vevőt, mint fogyasztót elállási jog illeti meg, mely a termék átvételétől számított 14 napon belül gyakorolható. Az elállási joggal kapcsolatos tájékoztatást a kereskedő köteles biztosítani. A kereskedő a terméklapon megjelenítheti, ha a termékre elállási jog nem gyakorolható, jogszabály által meghatározott kivételek miatt.

Egy adott termék/szolgáltatás a Ambient Coach Hungary Kft. egyidejűleg csak egy kategóriába tölthető fel, tehető ott elérhetővé. Az adott termék/szolgáltatás piactéren való elérhetőségének ideje alatt az adott Felhasználó által az Ambient Coach Hungary Kft. piacterén azonos, vagy nagymértékben megegyező, lényegi eltérést nem, vagy kevéssé tartalmazó vagy az Üzemeltető megítélése szerint ugyanazt a terméket/ szolgáltatást hirdető tartalommal további apróhirdetés nem tehető közzé. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy ugyanaz az apróhirdetés többször is szerepel a piactéren, fenntartja a jogot, hogy az adott terméket/szolgáltatást tartalmazó apróhirdetést valamennyi megjelenési formájában eltávolítsa.   

 4. A Ambient Coach Hungary Kft., mint közvetítő szolgáltató felelőssége

4/1. Az online piactér működtetését a Ambient Coach Hungary Kft. közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Az Ambient Coach Hungary Kft. semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online piactéren tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá az online piactéren elérhető Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

Ezért a Ambient Coach Hungary Kft. nem felel az általa működtetett online piactéren meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. Az Ambient Coach Hungary Kft. nem felel továbbá az általa működtetett online piactéren szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. Az Ambient Coach Hungary Kft. kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt.

4/2. Az Ambient Coach Hungary Kft. nem avatkozik bele a felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a Ambient Coach Hungary Kft.-t mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

4/3. A Felhasználó által a honlapon, az online piactéren közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Ambient Coach Hungary Kft. jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a Ambient Coach Hungary Kft. jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az online piactéren elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.

4/4. A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az Ambient Coach Hungary Kft. által működtetett online piactéren jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő felhívás nem helyezhető el.

Amennyiben az oldalon, az online piactéren a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden a Ambient Coach Hungary Kft. által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Ambient Coach Hungary Kft. érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a Ambient Coach Hungary Kft. jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés a Ambient Coach Hungary Kft. nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a Ambient Coach Hungary Kft.nél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

4/5. Amennyiben a Ambient Coach Hungary Kft. weboldalán, az online piacterén a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a Ambient Coach Hungary Kft. az Ekrtv. alapján jár el, és a tartalmat (terméklapot) eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. Az Ambient Coach Hungary Kft. a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

4/6. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Ambient Coach Hungary Kft.-től függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. Az Ambient Coach Hungary Kft. online piacterén keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy a Ambient Coach Hungary Kft. nem felel e partnerek által nyújtott szolgáltatásokért; akkor sem, ha ezen szolgáltatások a Ambient Coach Hungary Kft. márkanév alatt is elérhetőek.

4/7. A Ambient Coach Hungary Kft. kizárja felelősségét az authorizációs célú tranzakció során felmerülő hibákért és fenntartja jogát, hogy az authorizációs célú tranzakciót külön indokolás nélkül sikertelennek tekintse.

5. Tiltott termékek és szolgáltatások

Az Ambient Coach Hungary Kft. által működtetett weboldalon, online piactereken tilos az alábbi dolgok (áruk, termékek, szolgáltatások) értékesítése és/vagy hirdetése:

 • hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
 • hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;
 • olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
 • szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
 • bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
 • egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;
 • vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
 • aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;
 • olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
 • online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó, személyes menü, ideértve a Ambient Coach Hungary Kft. azonosítókat is;
 • személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;
 • álláshirdetés.

Tilos továbbá direkt kapcsolatfelvételre buzdító (email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét) termékleírást, vagy képet elhelyezni, kivéve, ha a felhasználónak az Ambient Coach Hungary Kft.-vel kötött egyéb szerződése, vagy a jelen FF. bizonyos termékkategóriák tekintetében azt kifejezetten megengedi a Felhasználó számára.

Engedélyköteles termék esetén az eladó köteles a terméklapon feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe.

6. Visszajelzések és korlátozások

6/1. A Ambient Coach Hungary Kft. felhasználói visszajelzést adhatnak egymásról. A Felhasználó véleményét köteles jól megfontoltan kialakítani, annak tudatában, hogy véleménye minden felhasználó számára elérhetővé válik és a későbbiekben nem változtatható. Amikor mások jó hírét megalapozatlanul sértő, becsmérlő visszajelzést ad, azért a Felhasználó polgári jogi, és akár büntetőjogi felelősséggel tartozik. Az Ambient Coach Hungary Kft. semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által a Felhasználóról hagyott vélemények tartalmáért.

6/2. A Ambient Coach Hungary Kft. fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően (biztonsági adategyeztetés). Az ellenőrzés ideje alatt a Ambient Coach Hungary Kft. jogosult a Felhasználó eladói/szolgáltatói jogosultságait határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni.

6/3. A Ambient Coach Hungary Kft. fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely a Ambient Coach Hungary Kft. értelmezése szerint ellenkezik a weboldal, az online piactér megfelelő használatával és/vagy a Ambient Coach Hungary Kft. megítélése szerint biztonsági kockázatot hordoz vagy hordozhat a Piactér működése tekintetében, vagy az alábbi kritériumok szerint a Ambient Coach Hungary Kft. szabályzatával ellentétesnek, rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül:

 • információ semmilyen kapcsolatban nem áll a Ambient Coach Hungary Kft.-vel (csakúgy, mint felhasználói vélemények a felhasználókról vagy visszajelzés, amely kapcsolatba hozható olyan kereskedelmi tranzakciókkal, amely nem a Ambient Coach Hungary Kft. keresztül történt);
  • információ, amely linket, elérhetőséget biztosít más oldalakhoz, képekhez, kivéve a termékek, szolgáltatások leírásakor alkalmazható információkat, ebben az esetben beleértve az Internet linkeket is;
  • információ, amely tartalmazza a felhasználók személyi azonosító adatait vagy ezek közzétételére buzdít (email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét). Ennek minősül többek között azon tranzakció vagy üzenet is, amelyet a Ambient Coach Hungary Kft. értelmezésében kizárólag a felsorolt információk megszerzése érdekében indítanak vagy küldenek;
  • információ, amely obszcén és közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot vagy információt tartalmaz;
  • információ, amely egy felhasználó által kampányszerűen más felhasználók lejáratására irányul;
  • információ, amely a Ambient Coach Hungary Kft.-vel kapcsolatos nem nyilvános adatokra vonatkozik vagy bármely más cég hasonló paramétereire irányul.

6/4. A Ambient Coach Hungary Kft. fenntartja jogát arra, hogy a piactér passzív felhasználóinak regisztrációját törölje. Passzív felhasználónak minősül az a felhasználó, akinek a piactérre való utolsó belépése időpontjától számítva legalább 2 (két) év eltelt. A Ambient Coach Hungary Kft.  a passzív felhasználókat a regisztrációjuk törlésének szándékáról és annak várható időpontjáról az általuk regisztrációjuk során megadott e-mail címre küldött e-mail útján értesíti. A felhasználónak az e-mail kiküldése és a regisztráció várható törlésének időpontja között a piactérre történő belépése a felhasználó passzív állapotát megszünteti.

7. Moderálási alapelvek a Ambient Coach Hungary Kft fórumain

7/1. A Ambient Coach Hungary Kft. fórumai elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a felhasználók megoszthassák egymással a tapasztalataikat. A Ambient Coach Hungary Kft.  fórumain létrehozott topikok és hozzászólások az alább felsorolt alapelveknek megfelelően kerülnek moderálásra. A Felhasználó hozzászólásait a moderálási alapelvek olvasása után, és annak betartása mellett köteles közzé tenni!

7/2. Mindezek alapján nem megengedett tevékenységnek minősül a Ambient Coach Hungary Kft.  fórumain:

 • Regisztrált felhasználó anonimitását felfedő személyes adatokat (név, lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím, VOIP elérhetőség (pl. Skype, Messenger, Viber, ICQ, stb), bankszámlaszám, egyéb közzétevő hozzászólások megjelentetése,
 • Agresszív, személyeskedő, fenyegető jellegű hozzászólások közlése, a félrevezető, valótlan információk valamint a témaromboló hozzászólások megjelentetése. Minden olyan technikai beavatkozás témarombolásnak minősül, ami zavaróan megváltoztatja a topik méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak megfelelő használatát. Tartalmi témarombolásnak minősül a kulturált, folyamatos társalgást egyértelműen, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás.
 • Mások szidalmazása, más felhasználók vulgáris jelzőkkel történő illetése. Más felhasználó(ka)t sértő, lejárató, illetve olyan, egyértelműen hozzá(juk) köthető topic, hozzászólás, amely alpári című vagy tartalmú. Ha egy regisztrált felhasználó sérelmezi a róla mások által nyitott topicot, a Ambient Coach Hungary Kft. kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem ütközik jelen szabályzatba. Ezekben az esetekben a Ambient Coach Hungary Kft. moderátora és ügyfélszolgálata jogosult dönteni a topic esetleges törléséről,
 • Nem megengedett az olyan felhasználónevek használata, amelyeknek provokálás, a felhasználónévhez nem köthető sérelmek, minden alapot nélkülöző, egyéb felhasználókat megtévesztő, félrevezető hozzászólások megjelentetése, illetve konkrétumok nélküli, tartalmi témarombolás a célja. Ezen felhasználók hozzászólásai törlésre, ők maguk pedig a fórumból azonnal kizárásra kerülnek.
 • Mások vallási meggyőződésének és etnikai vagy egyéb hovatartozásának felemlegetése, illetve bírálata, gyűlöletkeltésre, illetve megfélemlítésre alkalmas információk megjelentetése,
 • Kereskedelmi jellegű hirdetések megjelentetése. Kereskedelmi hirdetésnek számít minden olyan topik vagy hozzászólás, amely terméket, szolgáltatást, weblapot, betöltendő állást, vagy nyereségorientált vállalkozást reklámoz. Az ilyen jellegű topikok ill. hozzászólások törlésre kerülnek.
 • A fórumokban tilos a felhasználó elérhetőségének közlése (név, lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím, VOIP elérhetőség [Skype, MSN, Googletalk, ICQ, stb], bankszámlaszám, egyéb).
 • Jogsértő hozzászólások megjelentetése. Jogsértőnek minősül minden olyan információ megjelentetése, amely a megjelenés időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve jogsértés és/vagy bűncselekmény elkövetésére buzdít.

7/3. A hozzászólások valóságtartalmáért a Ambient Coach Hungary Kft.  semmilyen felelősséget nem vállal; ha azonban hozzászólása a Ambient Coach Hungary Kft. – vagy más harmadik személy- jogát, jogos és méltányolható érdekét, illetve közérdeket sérthet, azt a Ambient Coach Hungary Kft.  indokolás nélkül törölheti.

7/4. A Ambient Coach Hungary Kft.  a fórumok moderátorára ruházza annak jogát, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a fenti sorokban foglaltakat, vagy a moderálási alapelvek valamelyikét, eltávolítsa.

7/5. A Ambient Coach Hungary Kft. továbbá fenntartja annak jogát, hogy topikokat áthelyezzen, szerkesszen.

7/6. A jelen FF-ben közzétett alapelvek következetes be nem tartása a Ambient Coach Hungary Kft.  fórumokról való teljes kitiltást vonja maga után.

8. Személyes adatok védelme

8/1. A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Ambient Coach Hungary Kft a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

8/2. A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a Ambient Coach Hungary Kft csak azokat az információkat használja fel, amelyekhez a felhasználó hozzájárul és hatékony megkereséshez szükségesek, annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon a Ambient Coach Hungary Kft.  fejlesztéséről, az online piactéren elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, a bővülő szolgáltatásairól, tematikus hírleveleiről.

8/3. A Ambient Coach Hungary Kft. hírlevél szolgáltatásáról a Felhasználó tematikus hírlevelenként bármikor leiratkozhat felhasználói fiókjában való beállítással vagy a hírlevélben található leiratkozó linken keresztül.

8/4. A Felhasználóról a Ambient Coach Hungary Kft. által nyilvántartott adatok, a Ambient Coach Hungary Kft.  által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A Felhasználó bármikor átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, a Ambient Coach Hungary Kft az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.

9. Reklamáció, kapcsolattartás

9/1. A Ambient Coach Hungary Kft. a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban e-mail vagy telefonos megkeresés formájába fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Ambient Coach Hungary Kft. írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címére küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

9/2. Az Ambient Coach Hungary Kft. a fenti ügyfélszolgálati tájékoztatástól elkülönült technikai megoldást (pl. “live chat” funkciót) alkalmazhat a Felhasználó azonnali tájékoztatása, piactéren történő eligazodása érdekében, mely azonban semmi esetben sem tekinthető a Ambient Coach Hungary Kft. részéről hivatalos fogyasztói tájékoztatásnak. Az így adott tájékoztatásért, mivel az nem tekinthető hivatalos tájékoztatásnak, az Ambient Coach Hungary Kft felelősséget nem vállal.

9/3. A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal az szolgáltatását érintő kérdésekben a felhasználó a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület (http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek) vagy ennek hiányában a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

Amennyiben a felhasználó a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül, ahol e-mail címként az info@ambientcoach.com  szolgál.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: http://bekeltet.hu/; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31.

A felhasználó az Ambient Coach Hungary Kft. szolgáltatását érintő fogyasztói panasszal a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását is (erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el: http://www.nfh.hu/node/4535  és http://www.nfh.hu/node/4306), elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan pedig a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím: 1525 Budapest, Pf. 75; info@nmhh.hu.

10. További információk

További információkat a jelen Felhasználási Feltételek alábbi mellékletei tartalmaznak, amelyek a jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezik.

Az Ambient Coach Hungary Kft. adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata (Adatkezelési tájékoztató)

Szerzői jogot, vagy védjegyet sértő tartalom jelzése:

Amennyiben Ön azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét az Ambient Coach Hungary kft honlapján megjelenő információ sérti, úgy az Ekrtv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja az Ambient Coach Hungary Kft-t a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.

Jogsértő tartalom bejelentése:
Amennyiben Ön a jogtulajdonosa vagy meghatalmazottja adott terméknek, szolgáltatásnak, brandnek kérjük a nevezze meg a jogsértő tartalmat, egy nyilatkozatban aláírva postán jutassa el postacímünkre illetve e-mailben jelezze felénk.
Kérjük a nyilatkozatban jelezze kérését a jogot sértő tartalom eltávolítását illetően az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseitől szóló 2001. évi CVIII. Törvény 13.§-a alapján. Az elektronikus értesítés és az aláírt nyilatkozat beérkezése uán a megjelölt tartalom, termék, szolgáltatás törlésre kerül az Ambient Coach Hungary Kft. honlapjáról, piacteréről.